صفحه اول

۹ سخنرانی در هفته منصور حکمت

انجمن مارکس - حکمت تصمیم گرفته است که امسال سمینار های تاکنونی خود در هفته حکمت را برگزار نکند و به طرق دیگر در فعالیت های این هفته شرکت نماید. از این رو شاید انتشار مجدد سخنرانی هایم در نه سال گذشته در هفته حکمت مروری مجدد بر بعضی از عرصه های فکری و تئوریکی ای باشد که منصور حکمت تلاش کرد تا رویکرد مارکس را به آنها بازگرداند.

کورش مدرسی
هفته حکمت سال ۲۰۱۳