صفحه اول
توضیح: این اسناد عنوان ضميمه محاصبه با ینار محمد در نشریه حکمت شماره ۱ منتشر شده است. این مجموعه اى از اسناد مربوط به مباحثات حزب کمونيست کارگرى، که در اين مصاحبه به آنها اشاره شده است، اين اسناد نه کل اسناد مباحثات هستند و نه حتى بخش مهم مباحثى که بخصوص از طرف رفقاى جناح حکمتيست مطرح گرديده است. اينها صرفا نمونه هائى از مباحث رد و بدل شده هستند که روالى اوليه از جدال گرايش هاى درونى حزب را بدست ميدهند. اسناد کامل اين جدالها بصورت جداگانه با توضيحات لازم منتشر شده اند.

اسناد ضميمه مصاحبه کورش مدرسى با ينار محمد

 1. کورش مدرسى : بعد از جمهورى اسلامى
 2. کورش مدرسی: حزب کمونيست کارگرى بعد از منصور حکمت
 3. کورش مدرسی: سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى ايران
 4. کورش مدرسى: حزب کمونيست کارگرى ايران و سرنگونى جمهورى اسلامى
 5. کورش مدرسی: بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟
 6. کورش مدرسی: اسناد مورد نياز حزب
 7. کورش مدرسی: درباره قطعنامه و بيانيه
 8. کورش مدرسی: در دفاع از ضرورت علني کردن مباحث دفتر سياسي
 9. کورش مدرسی: سرنگونى جمهوري اسلامى و مسائل پيش روي ما - بحث در دفتر سياسى،
 10. کورش مدرسی: درباره قرار پيشنهادي در مورد تبليغ شوراها
 11. رحمان حسين زاده: محور اصلي اختلاف
 12. کورش مدرسی: جمهوري اسلامي را چگونه بايد انداخت،- قسمت اول
 13. کورش مدرسی: جمهوري اسلامي را چگونه بايد انداخت،- قسمت دوم
 14. کورش مدرسی: اين جنگ قدرت را بايد پايان داد
 15. کورش مدرسی: بيانيه حقوق جهانشمول انسان
 16. کورش مدرسی: زلزله و سياست و سازماندهي کمونيستي
 17. نامه مشترک دفتر سياسي و ليدر حزب
 18. رحمان حسين زاده: تعرضى به پاسيفيسم
 19. بحران کنونى حزب کمونيست کارگرى و راه برون رفت آن- بيانيه ۲۱ نفر از اعضاي کميته مرکزى
 20. کورش مدرسی: حزب را منحل نکنيد
 21. نامه اکثريت اعضاي کميته مرکزى به ليدر حزب و دفتر سياسي
 22. کورش مدرسی: حزب را نپاشيد، اولتيماتم ندهيد
 23. در مورد پلنوم کميته مرکزى
 24. کورش مدرسی: در پاسخ به رفيق تقوائى
 25. نامه مشترک اکثريت کميته مرکزى درباره پلنوم کميته مرکزى و راه برون رفت از بحران کنونى
 26. بيانيه اکثريت کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى در باره کناره گيري از حزب کمونيست کارگرى ايران
 27. اطلاعيه اعلام موجوديت حزب کمونيست کارگري ايران - حکمتيست