تا ۱۳۶۲ - Up to 1983

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید
For large size images click on them

بعضی از تاریخ ها تقریبی هستندAmol_1360.jpg (297kb)

جنگل های آمل - تعطیلات نوروز ۱۳۶۱
Hicking in Northen Iran April 1982

naderbozorgi.jpg (114kb)

تابستان ۱۳۵۶ - با نادر بزرگی (سال ۱۳۶۲ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد) در بندر دوور انگلیس.
Summer 1977 - Dover UK, With Nader Bozorgi - a comrade who was executed by the Islamic Regime 1983

Tehran_1359.jpg (146kb)

تهران - ۱۳۵۹
Tehran 1980

us2.jpg (284kb)

آمریکا - پائیز ۱۳۵۶
US - Autumn 1977

us3.jpg (90kb)

آمریکا - زمستان ۱۳۵۶
US - January 1977

us4.jpg (243kb)

سویس - تیر ماه ۱۳۵۷ - با ماشین جاسازی شده از ادبیات کمونیستی - در راه ایران
Swiss - July 1978 - A car loaded with Communist literature - on my way to Iran