در تبعید ۱۳۶۸ به بعد


In Exile: 1989- and after

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید
For large size images click on them

بعضی از تاریخ ها تقریبی هستند

توضیح: متاسفانه به دلیل اینکه جلسات حزبی ما مخفی بودند من عکسی از کنفرانس ها، کنگره ها، پلنوم ها و سایر جلسات حزبی در فاصله ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ را ندارم. به علاوه عکس هائی دیگی بودند که مطمئن نیستم از نظر امنیتی انتشار آنها اینجا درست باشند.

Note:Unfortunately, due to the fact that our meetings during the period of 1989-1999 were not open, I do not have any pictures of the conferences, congresses, plenum sessions of the central committee and other meetings. Also there are images which as a security precautions I should not release them.

1990-Swed-1.jpg (578kb)

سوئد - ۱۳۶۹
Sweden -1990

1991-Denmark-1.jpg (2,559kb)

دانمارک - ۱۳۷۰
Denmark -1991

1999-konferance- Alman-2.jpg (789kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در کنفرانس تشکیلات آلمان - نوامبر ۱۹۹۹
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - November 1999

1999-konferance- Alman-3.jpg (718kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در کنفرانس تشکیلات آلمان - نوامبر ۱۹۹۹
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - November 1999

1999-Konferance-Alman-1.jpg (681kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در کنفرانس تشکیلات آلمان - نوامبر ۱۹۹۹
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - November 1999

2000-cong3-11.jpg (177kb)

کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۳۷۹
The third congress of the Worker-communist Party of Iran: 2000

2000-cong3-12.jpg (203kb)

کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۳۷۹
The third congress of the Worker-communist Party of Iran: 2000

2000-cong3-13.jpg (84kb)

کنگره سوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۳۷۹
The third congress of the Worker-communist Party of Iran: 2000

2000-Goft0shonood-Stockholm-1.jpg (88kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در استکهلم ۲۰۰۱
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - 2001

2000-Goft0shonood-Stockholm-2.jpg (93kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در استکهلم ۲۰۰۱
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - 2001

2000-goftshonood.jpg (368kb)

گفت و شنود رهبری حزب کمونیست کارگری در کلن ۲۰۰۰
Audition with the leadership of the Worker-communist Party of Iran - 2000

2000-konferance-engelis-1.jpg (93kb)

کنفرانس تشکیلات انگلیس - ۲۰۰۱
Anual confrenece of the organization in Britain - 2001

2000-konferance-engelis-2.jpg (110kb)

کنفرانس تشکیلات انگلیس - ۲۰۰۱
Anual confrenece of the organization in Britain - 2001

2002-bozorgdasht-1.jpg (971kb)

مراسم یاد بود منصور حکمت ۲۰۰۲
Mansoor Hekmat's Memorial -2002

2002-bozorgdasht-2.jpg (799kb)

مراسم یاد بود منصور حکمت ۲۰۰۲
Mansoor Hekmat's Memorial -2002

2002-Salgardkorosh3.jpg (223kb)

مراسم دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران -۲۰۰۲
Tenth aniversary of the formation of the Worker-communist Party of Iran -2002

2004-0plonom20-1.jpg (309kb)

پلنوم بیستم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران - قبل از جدائی ما ۲۰۰۴
20th Plenum of the central committee of Worker-communist party of Iran - before the split - 2004

2004-0plonom20-2.jpg (352kb)

پلنوم بیستم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران - قبل از جدائی ما ۲۰۰۴
20th Plenum of the central committee of Worker-communist party of Iran - before the split - 2004

2004-konferance-javanan.jpg (44kb)

کنفرانس اول سازمان جوانان کمونیست-حکمتیست ۲۰۰۴
First conferrence of the Communith Youth Organization (Hekmatist) - 2004

2004-konferance-moases-1.jpg (222kb)

کنفرانس موسس حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The founding conferrence of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2004-konferance-moases-2.jpg (352kb)

کنفرانس موسس حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The founding conferrence of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2004-plonom1-1.jpg (299kb)

پلنوم اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The first Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2004-plonom1-2.jpg (283kb)

پلنوم اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The first Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2004-plonom1-3.jpg (316kb)

پلنوم اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The first Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2004-plonom1-4.jpg (615kb)

پلنوم اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۴
The first Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2004

2005-plonom3-1.jpg (297kb)

پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۵
The third Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2005

2005-plonom3-2.jpg (388kb)

پلنوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۵
The third Plenum of the central committee of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2005

2006-kong1-1.jpg (47kb)

کنگره اول حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۶
The first congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2006

2007-Hekmatist-Cong2-2.jpg (308kb)

تعدادی از اعضای کنگره دوم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۷
Some members of the second congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2007

2007-kong2-1.jpg (41kb)

کنگره دوم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۷
The second congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2007

2007-kong2-2.jpg (41kb)

کنگره دوم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۷
The second congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2007

2009-kong3-1.jpg (850kb)

کنگره سوم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۰۹
The third congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2009

2010-kong4-3.jpg (377kb)

کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۱۰
The fourth congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2010

2010-kong4-4.jpg (392kb)

کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۱۰
The fourth congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2010

2010-kong4-5.jpg (211kb)

کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ۲۰۱۰
The fourth congress of the Worker-communist Party - Hekmatist - 2010

d01.jpg (95kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d02.jpg (36kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d03.jpg (111kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d04.jpg (140kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d05.jpg (297kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d06.jpg (101kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d07.jpg (65kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d08.jpg (29kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d09.jpg (232kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d10.jpg (435kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d11.jpg (357kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

d12.jpg (121kb)

عکس هائی از تظاهرات های ۱۶ آذر، ۸ مارس و اول ماه مه های سال های مختلف که ما سهم مهمی در آنها داشتیم.
Pictures of demonstrations in Iranian universities on March 8th (International Womens Day), May day, and the students day during 4 years of the communist domination in the Iranain student movement which we had a key role in them.

koorosh1.jpg (372kb)

بدون شرح
No comments