کردستان : ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸
Kurdistan: 1983-1989

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید
For large size images click on them

بعضی از تاریخ ها تقریبی هستند

001-tiet-1.jpg (185kb)

روستای تیت - مرز ایران و عراق (محل استقرار رادیو کومه له) اردیبهشت ۶۲
Tiet (a village on the Iran - Iraq boarder) May 1983

002-kong-moasses1.jpg (129kb)

کنگره موسس حزب کمونیست ایران - شهریور ۶۲
Founding Congress of the Communist Party of Iran – September 1983

003-kong-moasses2.jpg (132kb)

کنگره موسس حزب کمونیست ایران - شهریور ۶۲
Founding Congress of the Communist Party of Iran – September 1983

003-moassess-0.jpg (370kb)

کنگره موسس حزب کمونیست ایران - شهریور ۶۲
Founding Congress of the Communist Party of Iran – September 1983

003-shinkawe-1362-1.jpg (219kb)

اردوگاه شینکاوی - اولین اردوگاه مرکزی کومه له بعد از عقب نشینی به خاک عراق - آبان ۱۳۶۲
Sinkawe - our first camp in Iraq - October 1983

004-kong4-komale1.jpg (80kb)

کنگره چهارم کومه له - حدود دی ماه ۱۳۶۲
The Fourth Congress of Komala (The Kurdistan Organization of the Communist Party of Iran) January 1984

005-kong4-komale2.jpg (35kb)

کنگره چهارم کومه له - حدود دی ماه ۱۳۶۲
The Fourth Congress of Komala (The Kurdistan Organization of the Communist Party of Iran) January 1984

006-kong4-komale-6.jpg (257kb)

جلال طالبانی در کنگره چهارم کومه له - حدود دی ماه ۱۳۶۲
The Fourth Congress of Komala (The Kurdistan Organization of the Communist Party of Iran) January 1984

007-oktobr0.jpg (158kb)

سخنرانی در مراسم پایانی اولین دوره مدرسه حزبی اکتبر - شهریور ۱۳۶۳
Speaking at the first graduation ceremony of the the Communist Party Cadres' School "October" July -1984

009-oktobr2.jpg (285kb)

عکس یادگاری یکی از دوره های مدرسه حزبی اکتبر
Photo with some of the students of one of the Communist Party Cadres' School "October" classes

009-oktobr5.jpg (280kb)

عکس یادگاری یکی از دوره های مدرسه حزبی اکتبر
Photo with some of the students of one of the Communist Party Cadres' School "October" classes

010-dadgah.jpg (192kb)

رئیس اولین دادگاه انقلابی کومه له - تابستان ۱۳۶۳
Chair of the first KOMALE's revolutionary court - summer 1884

011-farah2.jpg (170kb)

با تعدای از رفقای پشمرگ کومه له که عازم اورامان بودند و دو نفر از آنها توسط حزب دمکرات کشته شدند و نفر سوم توسط جمهوری اسلامی کشته شد.- پائیز ۱۳۶۳
With some comrades, two of them were killed by Kurdish Democratic Party (KDP) - Kurdish national bourgeois party- and the third by the Islamic Republic - Autumn - 1984

012-howtash1.jpg (226kb)

ارتفاعات سورکیو بانه - زمستان ۱۳۶۴
SoorKew Mountaines (Baneh - Western Iran) Winter 1985

013-bane-2-shwan.jpg (175kb)

با تعدادی از رفقای گردان شوان در ارتفاعات سورکیو بانه - زمستان ۱۳۶۴
SoorKew Mountaines (Baneh - Western Iran) Winter 1985

014-bane-4.jpg (185kb)

ارتفاعات سورکیو بانه - زمستان ۱۳۶۴
SoorKew Mountaines (Baneh - Western Iran) Winter 1985

015-hawtash3.jpg (133kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

016-hawtash2.jpg (146kb)

روستای حوت آش در سرشیو سقز - سمینار کمیته های نواحی در مورد سیاست ما در حنگ با حزب دمکرات و سیاست سازماندهی محل کار و زیست. - زمستان ۱۳۶۴
Hawt Ash village - Saqez aera - Regional Committees seminar on the War with the KDP and our organizational policy in rural and urban areas- Winter 1985

017-hawtash5.jpg (160kb)

روستای حوت آش در سرشیو سقز - سمینار کمیته های نواحی در مورد سیاست ما در حنگ با حزب دمکرات و سیاست سازماندهی محل کار و زیست. - زمستان ۱۳۶۴
Hawt Ash village - Saqez aera - Regional Committees seminar on the War with the KDP and our organizational policy in rural and urban areas- Winter 1985

018-hawtash4.jpg (175kb)

در یکی از روستا های بانه - زمستان ۱۳۶۴
In a village's house in Baneh (Western IRan) - Winter 1985

019-sarshiv1.jpg (97kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

020-sarshiv2.jpg (152kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

021-sarshiv3.jpg (112kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

022-sarshiv-2.jpg (142kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

022-sarshive5.jpg (136kb)

ارتفاعات سر شیو سقز - زمستان ۱۳۶۴
Saqez Mountaines (Western Iran) Winter 1985

023-shwan1.jpg (186kb)

با تعدادی از رفقای گردان شوان در ارتفاعات سورکیو بانه - زمستان ۱۳۶۴
SoorKew Mountaines (Baneh - Western Iran) Winter 1985

024-bimarestan2.jpg (231kb)

جراحی یک رفیق زخمی توسط پزشکیاران کارا و قهرمان کومه له در جریان درگیری در ناحیه مریوان - تابستان ۱۳۶۷
Surgery on a wounded comrade during the fights with the Islamic Regime – Summer 1988

025-bimarestan3.jpg (188kb)

جراحی یک رفیق زخمی توسط پزشکیاران کارا و قهرمان کومه له در جریان درگیری در ناحیه مریوان - تابستان ۱۳۶۷
Surgery on a wounded comrade during the fights with the Islamic Regime – Summer 1988

026-bimarestan5.jpg (192kb)

جراحی یک رفیق زخمی توسط پزشکیاران کارا و قهرمان کومه له در جریان درگیری در ناحیه مریوان - تابستان ۱۳۶۷
Surgery on a wounded comrade during the fights with the Islamic Regime – Summer 1988

027-bimarestn1.jpg (224kb)

جراحی یک رفیق زخمی توسط پزشکیاران کارا و قهرمان کومه له در جریان درگیری در ناحیه مریوان - تابستان ۱۳۶۷
Surgery on a wounded comrade during the fights with the Islamic Regime – Summer 1988

028-bimarestn4.jpg (241kb)

جراحی یک رفیق زخمی توسط پزشکیاران کارا و قهرمان کومه له در جریان درگیری در ناحیه مریوان - تابستان ۱۳۶۷
Surgery on a wounded comrade during the fights with the Islamic Regime – Summer 1988

029-kong2-hezb-10.jpg (173kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-kong2-hezb-1.jpg (265kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-kongere2_HK1.jpg (178kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-nader2.jpg (158kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-nader3.jpg (125kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-qolam-sediq.jpg (214kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

030-qolam.jpg (205kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

031-kong5-komale.jpg (125kb)

کنگره دوم حزب کمونیست ایران - زمستان ۱۳۶۴
Second congress of the Communist Party of Iran – Winter 1985

031-kongere5-komale1.jpg (173kb)

کنگره پنجم کومه له - زمستان ۱۳۶۴
Fifth congress of Komala – Winter 1985

032-drjafar1.jpg (145kb)

کنگره پنجم کومه له - زمستان ۱۳۶۴
Fifth congress of Komala – Winter 1985

033-americans1.jpg (242kb)

ملاقات با نمایندگان حزب کمونیست - مارکسیست لنینیست آمریکا - زمستان ۱۳۶۵
With the delegate of the Communist Party Marxist- Leninist of USA – Winter 1986

034-americans2.jpg (208kb)

ملاقات با نمایندگان حزب کمونیست - مارکسیست لنینیست آمریکا - زمستان ۱۳۶۵
With the delegate of the Communist Party Marxist- Leninist of USA – Winter 1986

035-americans3.jpg (193kb)

ملاقات با نمایندگان حزب کمونیست - مارکسیست لنینیست آمریکا - زمستان ۱۳۶۵
With the delegate of the Communist Party Marxist- Leninist of USA – Winter 1986

036-ordoogah1.jpg (289kb)

اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۳
Headquarters' camp of Komale - Summer 1984

037-ordoogah4.jpg (283kb)

اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۴
Headquarters' camp of Komale - Summer 1985

038-ordoogah6.jpg (218kb)

در پایگاه حفاظتی اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۸
In one of the security outposts of the headquarters' camp of Komale - Summer 1989

039-ordoogah8.jpg (240kb)

اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۸
Headquarters' camp of Komale - Summer 1989

040-ordoogah9.jpg (247kb)

در پایگاه حفاظتی اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۸
In one of the security outposts of the headquarters' camp of Komale - Summer 1989

041-ordoogah10.jpg (273kb)

اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۵
Headquarters' camp of Komale - Summer 1986

042-ordoogah11.jpg (211kb)

در پایگاه حفاظتی اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۸
In one of the security outposts of the headquarters' camp of Komale - Summer 1989

043-ordoogah14.jpg (268kb)

در چادر محل زندگی در اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۸
In my tent in the headquarters' camp of Komale - Summer 1989

044-ordoogah-1363-1.jpg (249kb)

اردوگاه مرکزی کومه له - تابستان ۱۳۶۳
In the headquarters' camp of Komale - Summer 1984

045-km_komale1.jpg (153kb)

کمیته مرکزی کومه له - پائیز ۱۳۶۶
Komala's Central Committee - Autumn 1987

046-bote2.jpg (359kb)

آماده باش در اردوگاه مرکزی کومه له بعد از بمباران شیمیائی ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
On alret after the chemical bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

047-bote3.jpg (359kb)

آماده باش در اردوگاه مرکزی کومه له بعد از بمباران شیمیائی ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
On alret after the chemical bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

048-bote5.jpg (207kb)

اطاق کار و زندگی در اردوگاه بوتی قبل از بمباران ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
In my room before the bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

049-bote12.jpg (401kb)

آماده باش در اردوگاه مرکزی کومه له بعد از بمباران شیمیائی ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
On alret after the chemical bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

050-bote13.jpg (415kb)

آماده باش در اردوگاه مرکزی کومه له بعد از بمباران شیمیائی ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
On alret after the chemical bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

051-bote-1.jpg (419kb)

آماده باش در اردوگاه مرکزی کومه له بعد از بمباران شیمیائی ما توسط دولت عراق - تابستان ۱۳۶۷
On alret after the chemical bombardement of our headquarers by the Iraqi govenrement - Summer 1988

052-K_kongere6_komale.jpg (277kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

053-kong6-komale5.jpg (207kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

054-kong6-komale7.jpg (335kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

055-kong6-komale-10.jpg (170kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

056-kongere6_1.jpg (203kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

057-kongere6-komale4.jpg (142kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

058-kongere6-komale-6.jpg (226kb)

کنگره ششم کومه له - تابستان ۱۳۶۷
6th congress of Komala - Summer 1988

060-K_1368-takesh.jpg (516kb)

با تعدادی از اعضا و دستیاران تکش و کتمر - تابستان ۱۳۶۷
With some members and aids of the urban and rural organizational committee of Komala - Summer 1988

061-takesh1.jpg (177kb)

با تعدادی از اعضا و دستیاران تکش و کتمر - تابستان ۱۳۶۷
With some members and aids of the urban and rural organizational committee of Komala - Summer 1988

062-takesh2.jpg (203kb)

با اعضای کمیته تکش و کتمر - تابستان ۱۳۶۷
With the members of the urban and rural organizational committee of Komala - Summer 1988

063-takesh7.jpg (171kb)

با تعدادی از اعضا و دستیاران تکش و کتمر - تابستان ۱۳۶۷
With some members and aids of the urban and rural organizational committee of Komala - Summer 1988

064-takesh8.jpg (202kb)

کنفرانس تکش و کتمر - تابستان ۱۳۶۶
Attending the conference of the urban and rural organizational committee of Komala - Summer 1987

065-I-may-sanandadj--1365-1-A.jpg (60kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

066-I-may-sanandadj--1365-2-A.jpg (62kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

067-I-may-sanandadj--1365-3-A.jpg (66kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

068-I-may-sanandadj--1365-4-A.jpg (52kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

069-I-may-sanandadj--1365-5-A.jpg (51kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

070-I-may-sanandadj--1365-6-A.jpg (75kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

071-I-may-sanandadj--1365-7-A.jpg (59kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

072-I-may-sanandadj--1365-9A.jpg (48kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

073-I-may-sanandadj--1365-10-A.jpg (54kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986

074-I-may-sanandadj--1365-11-A.jpg (52kb)

مراسم اول ماه مه در شهر سنندج اردیبهشت ۱۳۶۵
The Mayday celebration in Sanandadj- May 1986