صفحه اول
تاریخچه: این بحث در چارچوب برنامه های آموزشی حزب در سال ۲۰۰۹ ارائه شد، از تلویزیون پرتو پخش شده، سی دی و دی وی دی آن، در ایران و خارج کشور، منتشر شده است.

اصول فعالیت کمونیستی

یک بحث آموزشی