صفحه اول

یک راه پیمائی تقریبا طولانی از چشم دوربین

A rather long march from the eye of the camera

توضیح: این عکس ها اساسا عکس هائی در رابطه با کارنامه تشکیلاتی من است. سعی کرده ام که عکس هائی که جنبه خصوصی یا شخصی دارند را نگنجانم. اما این، بویژه در دوره فعالیت در کردستان، کار ساده ای نیست.

در دوره ۶-۷ ساله فعالیت در کردستان و در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومه له مرز میان عکس خصوصی و تشکیلاتی چندان روشن نیست. زندگی ما خصوصی و سازمانی تماما در اردوگاه های مخلوط بود. در نتیجه ممکن است بعضی از این عکس ها شخصی هم به نظر برسند. کاری نمیشود کرد. زندگی در آنجا مخلوط بود.

به هر صورت همه این عکس ها یادگار دورانی غنی و بیاد ماندنی از فعالیت سیاسی من هستند.

Note: These picture are related to my organizational CV. I have tried to exclude the personal photos. But this, especially, during the years in Kurdistan, has not been an easy task.

During the 6-7 years of struggle in Kurdistan in the Kurdistan Organization of the Communist Party of Iran – KOMALA, the boarder between personal and organizational has not been always clear, as our life and work were entangled in the military camps we had on the Iran and Iraq broader. So there might be some overlaps.

In any case, all these photos are a sample of hundreds of photos which are a reminder of the good and bad times, but definitely rich and unregrettable, period.


آلبوم اول: تا سال ۱۳۶۲ -
First Album: Up to 1983

آلبوم دوم: کردستان (۱۳۶۲-۱۳۶۸)
Second Album: In Kurdistan 1983 - 1989

آلبوم سوم: اروپا - زندگی در تبعید - ۱۳۶۸ تا ...
Third Album: In Exile: 1989 and after